ضرب المثلها

استفاده از ضرب المثل ها همیشه در فرهنگ ما رواج داشته است و این وبلاگ تنها یک یاد